Soloutställning

Inside Out, 2021

Linoleumsnitt och digitalt tryck på textil

Staden Kiruna och den stora gruvan är en viktig bakgrund till Agneta Anderssons konst. I tidigare verk har hon skildrat urbana rum under grundlig transformering – om inte utradering – på grund av stadsflytten. Gruvan är en av världens största och öppnade i slutet 1890-taket, 2004 presenterades planer för att flytta staden som har uppkommit runt gruvan för att kunna expandera gruvbrytningen. Sedan 2015 har delar av Kiruna centrum tömts och demolerats samtidigt som invånare fått omplaceras och tvingats revidera sina framtidsplaner.

Inside Out är en serie nyproducerade verk med svartvita linoleumsnitt som skildrar landskapet runt omkring Kiruna. I dessa verk har Andersson återupptäckt skogen, vattendragen, sjöarna och fjällen från hennes barndom som glömts bort eller hamnat i skymundan på grund av sorgen över stadsflytten.

Form och innehåll är i nära dialog i Anderssons konst. Hennes tidigare teckningar av demolerade hus i Kiruna gjordes av kol, ett material som är en essentiell ingrediens i stålproduktion. Dessa nya verk har skapats genom att skåra en yta, likt hur gruvan öppnat ett hål i landskapet. När linoleumplattorna sedan används för att trycka blir bilderna negativa. Det är den orörda ytan som lämnar avtryck. Tekniken betonar kontraster och en tillvaro i en stad som flyttar är full av dem.

Så som i större delen av hennes produktion finns det bara två färger i verken, svart och vitt. Även titeln pekar på dualitet och motsatser. Färgerna uttrycker sorg, saknad och förlust. Dessa nya verk är producerade som en slags rekreation och sorgbearbetning efter att Andersson mist sin partner. Stadens försvinnande finns med bakgrunden, även det en form av sorg och förlust. Men bilderna handlar också om läkande. Snitten är hyllningar till landskapet som tröstar och skyddar. Som hon själv säger: ”Motiven är igenkännande, allmängiltiga och personliga. Tid att se bakåt, men samtidigt det svåra och inspirerande, att se framåt och det nya. Att skapa om det som varit ger kraft till det som inte ännu infunnit sig både socialt och kreativt i våra liv.”

Den stora tryckta textilen upphängd mitt i rummet är en dubbel reflektion. Dels genom horisonten där träden speglas i vattnet, samtidigt är den ursprungliga landskapsbilden speglad i sidled så att en ny bild uppstår, i denna bild framträder ett obehagligt odjursansikte. Avgrundsgapet som slukar Kiruna är här förkroppsligat och samtidigt fördolt. En bild som uppstår genom vändningarna och spegelbilderna, kontrasten mellan svart och vitt, positiv och negativ, kopia och original. Kanske finner vi i denna process en ny horisont, en efterlängtad möjlighet till bearbetning, läkande och ett framtidshopp.

Agneta Andersson är konstnär verksam i Norrbotten; Kiruna och Luleå. Idag arbetar hon i första hand med teckning och linoleumsnitt som tekniker. Hon är utbildad bland annat vid Högskola för design och konsthantverk i Göteborg. Hon har tidigare arbetat med glas, metall och textil. Hon är medlem i konstnärsgruppen Koncentrat tillsammans med bland annat Lena Ylipää och Britta Markatt-Labba. 2014 medverkade hon i den internationella utställningen Kirunatopia som visade i Dresden och Umeå. Hon har även medverkat i samlingsutställningen Kiruna Forever vid ArkDes i Stockholm. Andersson är sedan 2019 intendent på Luleå Konsthall.

///////////////////////////////////////////////////

Inside Out, 2021

Linoleum cuts and digital print on textile

The city of Kiruna and its vast mine are a key background to Agneta Andersson’s art. In previous works she has depicted urban spaces that are being fundamentally transformed—if not erased—due to the impending relocation of the city because of the mine’s expansion. The mine—one of the world’s largest—started its excavations in the 1890s and by 2004, the mining company LKAB and the city government initiated a plan for the relocation of the city to allow for the mine’s continued expansion. Since 2015, parts of the inner city of Kiruna are being emptied and demolished, and citizens are being relocated, forced to reimagine their future.

Inside Out is a newly produced series of black and white linoleum cuts depicting landscapes around Kiruna. In these new works, Agneta Andersson has rediscovered forests, bodies of water and natural landscapes of her childhood, forgotten or neglected in her acknowledgement while busy mourning the city’s disappearance.

Form and content speak intimately with each other in Agneta’s art. Her earlier large drawings portraying demolished houses in Kiruna´s centrum were made in charcoal, a material that reminds us that coal is an essential mineral for the production of steel–steel is the alloy of iron with carbon; iron is the main raw material extracted from the Kiruna mine. The new works are made with a technique that cuts the surface, as the mine itself does with the landscape. And in the carving process of the linoleum cuts, the removed areas of the linoleum surface work as a reverse mirror in making the image.  What disappears is what shapes or becomes the final images. It is a technique that emphasizes contrasts, like existing in the absence.

As in most of Agneta’s work, black and white are the only colors in the exhibition, just as Inside Out–the exhibition’s title–also plays with dualities and oppositions. The two colors resonate strongly in expressing sadness, grief, mourning in the face of loss and disappearance. For Agneta’s work is about mourning. The new works are about mourning the loss of her life partner. Yet the loss of the city lingers as an element as well. But her works are also about healing. The linoleum cuts are a celebration of a landscape that now provides comfort and consolation.

As she herself has manifested it: “The motifs are recognizable, common and personal. Time to look back, but at the same time the both difficult and inspiring task in looking forward, towards the new. To create about that which has been gives strength to that which has not yet appeared, socially and creatively, in our lives. ”

The large single print in the middle of the room is a double reflection of the horizon, the forest and its reflection on the water both doubled or mirrored, creating a third image, an uncanny presence, again of what is no longer there. A ghost – like the abyss that consumes Kiruna – becomes a fundamental presence. In her mirroring of the cliffs, the hole, she turns a negative space into a positive space, into what might be read as a possible new horizon.

Agneta Andersson is an artist based i Kiruna and Luleå in Norrbotten in northern Sweden. Now days her work consist of drawings and linocut. She studied art at The School of Design and Crafts in Gothenburg. She has previously worked with glass, metal and textile. She is a member of Kiruna based artist collective “Koncentrat” based in Kiruna. In 2014 she participated in the international exhibition Kirunatopia that was displayed in Dresden and Umeå. She has also participated in the group exhibition Kiruna Forever, 2020 at ArkDes in Stockholm. Since 2019, Andersson curator at Luleå Konsthall.