Soloutställning

Man and Land, 2020

Producerad i samarbete med Skövde konsthall

Chuyia Chias utställning Man and Land (Människa och jord) består av fyra sammanhängande delar: The Garden (Trädgården), The Leek Warriors (Löksoldaterna), The Laboratory(Laboratoriet) och The Participatory: Nostalgia (Deltagandet: Nostalgi). Tillsammans bildar de ett narrativ om människan komplicerade relation till jorden, präglad av dominans, transformering, förstörelse och beroende.

För Chuyia Chia har kultiveringsprocessen blivit en ritual i vilken hon funnit en ny medvetenhet om naturens cykler. Enligt henne är det endast genom sådden och uppdrivandet som en kan förstå det djupa samspelet och balansen mellan alla elementen nödvändiga för matodling; tid, temperatur, vind, solljus, vatten och en god jord. Det vi odlar äter vi och ”vi är vad vi äter” kallas det. Så det är genom denna process vi förstår vad Chuyia säger: ”att skydda jorden är att skydda kroppen.”

På fjärde våningen i Havremagasinet har Chuyia anlagt en trädgård med vetegräs inuti formade odlingslådor som bildar en slags labyrint. I mitten av labyrinten hänger en vävd relief av gräs vars rötter formar det antika kinesiska tecknet för odling, en kombination av tecknen plog och brunn. Det över 3000 år gamla tecknet påminner oss om människans långa historia av jordbruk. Labyrintens form inspireras däremot av den moderna c-symbolen för upphovsrätt, ett sätt för Chuyia att adressera problematiken med genmanipulerade grödor – GMO, en högst angelägen fråga i det samtida jordbruket.

Laboratoriet utforskar frågan om genmanipulerade grödor närmare. Genom en serie filmade performance och installationer utforskar Chuyia vart våra grödor kommer ifrån och hur de skapats – hur vi påverkar omgivningen genom våra odlingar, och hur våra kroppar påverkas av grödorna vi äter.

Löksoldaterna är en serie virkade, sydda och vävda klänningar av förbehandlade purjolöksblad. Varje enskild dräkt är utformad för en krigare med uppdrag att skydda, eller kanske mästra, ett särskilt klimat, från det arktiska till det tropiska. I dräkterna ser vi ett möte mellan organiska naturliga material och minutiöst tidskrävande mänskligt arbete.

Medan en stor del av Chuyia Chias verk innehåller organiska material är människans närvaro ständigt framhållen, människans impuls att ingripa och påverka naturen. I installationen ”The participatory: Nostalgia”, är vi inbjudna att reflektera om tiden och vår existens och lämna meddelanden på stenarna. Det är genom märken, lämnade på stenar som vi kan studera förändringarna som skett på vår planet över tidsåldrarna. Vi går nu in i en ny geologisk tidsålder, antropocen, där mänsklig aktivitet drastiskt förändrar jordens klimat, eko-system och alla levande varelser.

Chuyia Chia är född i Malaysia och flyttade till Singapore i slutet av 90-talet för att studera konst. Hon är idag baserad i Göteborg. Henne konstnärliga utbildning grundar sig i måleri men hennes huvudsakliga praktik består av performance och installation. I bägge medium utforskar hon tidens uttryck i processer som vävning och odling. Hon har medverkat i flera grupputställningar och performancefestivaler runt om i världen. Hennes senaste soloutställningar var i början av året 2021 då en version av ”Man and Land” ställdes ut på Skövde konstmuseum.

Man and Land, 2020

Produced in collaboration with Skövde Art Museum

Chuyia Chia’s exhibition Man and Land has four interlinked parts: The Garden, The Leek Warriors, The Laboratory and The Participatory: Nostalgia. Together they form a narrative about humans complicated relationship with the land. It is a relationship of domination, transformation, destruction, and utmost dependency at the same time.

For Chuyia Chia the process of cultivation has become a ritual where she has fostered a sense of awareness of the cycles of nature. According to her, it is only through direct seeding and growing that one can understand the deep interconnection of all the elements needed—in perfect balance—for the growth of food: time, temperature, wind, sunlight, water, and a healthy soil. We eat what we grow, and we are what we eat, so it is also through this process that one understands what she professes: that “to protect the land, the soil, is to protect the body”.

In Havremagasinet’s 4th floor, Chuyia Chia has planted a garden of wheatgrass in a manmade structure resembling a labyrinth. In the middle of the garden hangs a tapestry made of grass, whose roots take the shape of the sign for agriculture in the ancient Chinese language. These more than 3000-year old signs point at the long history of humanity growing food. The plants of the tapestry take the shape of the letter C, signifying copyright, through which Chia addressed the issue of genetically modified foods, or GMOs, a central predicament of modern agriculture.

The Laboratory section unfolds this thematic further and makes us aware of the importance of knowing where our food comes from, how it is processed, and how do we impact the environment when we grow it, as much as how do we impact our own bodies when we consume it.

The Leek Warriors is a series of dresses knitted, sewn, woven, or crocheted with pretreated leak leaves. Each one of the dresses is specially confectioned for a warrior that has the task to protector perhaps master–a particular environment from the arctic to the tropical rainforest. The dresses combine organic matter and human labor in a delicate balance that resembles humans’ relation with the soil and the land.

Although much of Chuyia Chia´s work in the exhibition involves organic materials, human presence is consistently accentuated in her work, the human impulse to intervene and affect nature. In the large installation The Participatory: Nostalgia, she invites us to leave our reflections about time and existence on stones. Only through the marks left in stones from different geological eras is it possible to follow the changes in our planet. We are now into a new geological era, the Anthropocene, a time in Earth´s history in which human activity is impacting and drastically changing our planet´s climate, ecosystems, and living beings.

Chuyia Chia, born in Malaysia, moved to Singapore in the late 1990s to study art and is now based in Gothenburg. Her artistic training is originally painting, but her main artistic practice is now within the realm of performance and installation art. In both mediums, she explores her interest in working with time, a time that is not bound to the clock, but to distinct processes that can record or express it, like weaving or growing a garden. She has participated in numerous group exhibitions and performance festivals around the world. Her latest solo exhibition was in early 2021 at Skövde Art Museum where a version of Man and Land was exhibited.