Soloutställning

Skogsbruk, 2020

Det effektivaste är att inte göra så mycket och låta skogen forma sig själv, 2020

Video
16 min.
med Ambjörn Göransson och i samarbete med skogsingenjör Martin Jentzen.

Lösa kompositioner med nedfallna grenar från skogen, 2019

Fallna grenar och spik

Naturnära skogsbruk, varför då?, 2018

Video
34 min
I samarbete med skogsingenjör Martin Jentzen

Ilona Huss Walins projekt om skogsindustrin utgörs av två videoverk och en serie skulpturer av nedfallna grenar som konstnärer plockat upp under vandringar i skogen. Med dessa enkla medel har installationen en stark och välgrundad pedagogisk ambition. Huss Walin och hennes samarbetsparter är determinerade att de kan förändra rådande syn på hur skogen bör brukas.

Hennes ödmjuka och samtidigt skarpa grenskulpturer liknar vapen, men de orsakar inga sår. Tillverkningen av dem har inte krävt motorsågar eller andra hårda verktyg. Inget träd har huggits ned för att skapa dem. Dessa små grenar, noggrant samlade från marken är formade till pistoler och gevär. De för tankarna till självförsvar, den intuitiva och uråldriga instinkten att plocka upp en gren i skogen och använda den som vapen och skydd.

De två videoverken som skapats tillsammans med Martin Jentzen och Ambjörn Göransson informerar oss om det moderna industriella skogsbrukets påverkan på ekologin, om skillnaden mellan en skog och en trädplantering och om skogens förmåga att självgenerera efter förödelsen orsakad av skövling och monokultur. De adresserar behovet av att finna nya sätta för hur vi exploaterar naturens resurser och manar till förändrade attityder som desperat krävs för att rädda det vi har kvar och avvärja vår stundande självorsakade destruktion.

I videoverket Det effektivaste är att inte göra så mycket och låta skogen forma sig själv lär vi oss att människan inte vet bättre än skogen. Skogen förändras över tid och har inbyggda metoder för att återfödas. I videoverket Naturnära skogsbruk, varför då? hör vi skogsingenjören Martin Jentzen berätta om olika former av industriell avverkning som tillämpas i Sverige idag vilket kontrasteras mot de naturnära metoden som Jentzen själv förespråkar. Vi färdas genom olika typer biotoper och får höra om de olika trädslagen som kännetecknar dem. Vi lär oss om det intrikata samspelet mellan arterna och hur de hjälper varandra i den naturliga skogen, till skillnad från monokulturen i planterad skog.

Så som träden spelar olika roller i skogen ser vi ett liknade samspel i projektet Skogsbruk där en konstnär, en ingenjör och en filmskapare samarbeta med sina olika kunskaper och verktyg. Vetenskapen har forskat och samlat in data, filmen tillhandahåller ett medium där kommunikationen kan ske och konsten erbjuder ett rum där budskapet får möta en mottaglig publik. En rörelse från reaktion till aktion.

Ilona Huss Walin är en bildkonstnär från Göteborg. I drygt 20 år har hon arbetat med video, installation och performance. Hon har medverkat i många utställningar framförallt i Skandinavien. De senaste sju åren har hon närmat sig naturen i miljöfrågor. En viktig del av hennes arbete handlar om att skapa i samarbete med andra. Hon är utbildad vid Bergen Academy of the Arts och på Valand i Göteborg.

Ambjörn Göransson är en filmskapare och musiker från Göteborg som producerat flera kortdokumentärer och videoinstallationer. Han är medlem i konst- och musikkollektivet svenska björnstammen. Han har studerat filmproduktion på Valand.

Martin Jentzen är skogsingenjör som efter att under många år ha arbetat för skogsindustribolagen lämnade det konventionella skogsbruket för att istället arbeta mer naturnära. Detta innebär att man respekterar och studerar skogens egna inneboende processer.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Skogsbruk (Forestry), 2020

Det effektivaste är att inte göra så mycket och låta skogen forma sig själv
(The Most Effective is Not to do So Much and Let the Forest Shape Itself), 2020

Video
16 min
With Ambjörn Göransson in collaboration with the forest engineer Martin Jentzen.

Lösa kompositioner med nedfallna grenar från skogen
(Loose Compositions with Fallen Branches from the Forest), 2019

Fallen branches picked up in the forest and nails.

Naturnära skogsbruk, varför då?
(Close to Nature Forestry, Why?), 2018

Video
34 min
In collaboration with the forest engineer Martin Jentzen.

Ilona Huss Walin project about forestry and lumber industry comprises two videos, and a series of small sculptures made with fallen branches she picks up in the forest. With these simple elements, the installation has a strong and grounded ambition to be pedagogic. She, and her collaborators, are determined to change our minds about forests logging.

Her humble and yet very sharp sculptures are shaped like weapons, but they don’t cause any harm. They are made to inflict no injury to nature or to our planet. Their crafting doesn´t imply chainsaws or any motor tool, not a single tree needs to be cut for their making or their transport. These small fallen branches, carefully picked up from the ground and shaped like pistols and other firearms, are carefully pointing at protection; that primordial gesture of grabbing a branch at the heart of the forest, when feeling minuscule and vulnerable, to use it as shield or weapon.

The two enlightening videos made with her two collaborators (the forest engineer Martin Jentzen and the film director and musician Ambjörn Göransson), inform us about the impact of lumber industry, about the differences between a forest and a field of planted trees, about the forest capacity to regenerate itself after the devastating impact of monoculture and deforestation. They address the impending necessity to redesign the way we have exploited the natural resources, calling for a desperate change of attitude to save what is left and change the course of our own destruction.

In the video Det effektivaste är att inte göra så mycket och låta skogen forma sig själv (The Most Effective is Not to do So Much and Let the Forest Form Itself), we learn that humans are not smarter than the forest. The forest changes over time finding its own ways and solutions to regenerate itself. And in the video Naturnära skogsbruk, varför då? (Close to Nature Forestry, Why?), the forest engineer Martin Jentzen talks about the type of forestry that is applied today in Sweden, in contrast to the close-to-nature type of forestry that he instead wants to advocate for. In the video he walks us through different types of landscapes, introducing with his calm voice the diversity of trees that make a specific forest; how each tree relates to and depends on each other, in contrast with the monoculture of tree plantations.

And such as each tree fulfills a roll in the forest, the project Skogsbruk (Forestry), made by an engineer, an artist, and a film maker, entails a collaboration among knowledges, tools, and disciplines. Science has done the research and gathered data, film provides the mediums to make it communicable, and art gives the space where it can encounter a responsive audience. This is a move from being reactive to proactive.

Ilona Huss Walin is a visual artist based in Gothenburg. She has worked with video, installation and performance for over 20 years, with multiple exhibitions mainly in Scandinavia. For the past seven years she has approached nature and environmental issues with her art. An important part of her work at present is to create in collaboration with others. She is educated at the Bergen Academy of the Arts, and Valand Academy of Fine Arts and Film in Gothenburg.

Ambjörn Göransson is a filmmaker and musician based in Gothenburg that has produced various short documentaries and video installations. He frequently collaborates with the The Swedish Bear Tribe Group. He is educated in directing and film production at Academy Valand in Gothenburg.

Martin Jentzen is a forest engineer who, after many years of working for timber companies, has left the conventional forest industry to devote himself entirely to a type of forestry that is close-to-nature. This entails accepting that humans are not smarter than the forest; the forest has the capacity to regenerate itself.