Grupputställning

Konstnärer Tolkar AP-Fonderna. 2021

Affischer av tio medverkande konstnärer.

De statliga AP-fonderna (Allmänna Pensionsfonderna) förvaltar 2000 miljarder SEK av skattebetalarnas pensionspengar. Flera miljarder kronor investeras i form av aktier och obligationer i fossilindustrin.

Konstnärer tolkar AP-fonderna är ett projekt initierat av organisationen Fossil Free där flera konstnärer tagit sig an frågan om våra gemensamma pensionspengar och klimatet. Frågorna om pensionsfondernas investeringar, etiska regelverk och vårt skriande behov av omställning är både krångliga, hopplöst byråkratiska och samtidigt fyllda av känslomässigt och politiskt sprängstoff.

Klimataktivisterna Anna Bokström och Johanna Norrbo har arbetat tillsammans i det internationella nätverket Fossil Free och bestämde sig 2020 för att bjuda in konstnärer för att lyfta frågorna. De tio medverkande konstnärerna är Nina Bacos, Anna Bokström, Ann Engqvist, Sara Granér, Max Gustafsson, Ilona Huss Walin, John Huntington, Lena Ignestam, Babawale Obayanju och Ella Tillema.

Kartläggning av fossilbranschen, 2020

Målningar av Ilona Huss Walin och John Huntington 2020. Skapade för projektet ”Konstnärer tolkar AP-fonderna”

John Huntington och Ilona Huss Walin kartlägger fossilindustrins estetik och vokabulär med måleri som medium. Verket är en förstudie inför Huss Walin och Huntingtons bidrag till projektet Konstnärer tolkar AP-fonderna.

Det är svårt att inte någon gång skratta när man studerar målningarna. Det finns en lekfullhet och viss sarkasm. Källmaterialets kontradiktioner blir uppenbara i Preembjörnens psykotiska leende eller det felstavade ”Human Enegy”. Fossilbranschen verkar inte vilja förknippa sig med sina fossila bränslen. “Lundin Oil” byter namn till “Lundin Energy”. Just för att uttrycket är fånigt och barnsligt blir det ett utmärkt sätt att plocka ner de multinationella miljardföretagen på jorden och närma sig dem. Är inte deras beteende – att blunda för och förneka konsekvenserna av sitt eget handlade, just fånigt och infantilt? I bilderna ser vi den verkligheten avmaskad och avmystifierad.Vi möter storbolagen på vår egen nivå, eller kanske strax under vår nivå. Bara för att de är jättar behöver vi inte ta dem på allvar. Det är trots allt våra pensionspengar. Alla svenska arbetare är delägare.

//////////////////////////////////////////////////////////////

Konstnärer tolkar AP-fonderna (Artists interpret the AP-funds), 2021

Posters by ten different artists

The state pension funds in Sweden (Allmänna pensionsfonderna) manage roughly 2000 billion Swedish crowns (235 billion dollars) of taxpayer pensions. Several billion are invested in shares and bonds in the fossil fuel industry.

Konstnärer tolkar AP-fonderna is a project where several artists addressed the issua about our common pensions and the climate. The issues regarding pension fund investments, ethical guidelines and our urgent need for climate adjustment are complicated and hopelessly bureaucratic, at the same being highly emotive and politically explosive.

Climate activists,  Anna Bokström and Johanna Norrbo have worked together with internationall network Fossil Free, they decided 2020 to invite artists to draw attention to these issues. Participating artists are Nina Bacos, Anna Bokström, Ann Engqvist, Sara Granér, Max Gustafsson, Ilona Huss Walin, John Huntington, Lena Ignestam, Babawale Obayanju and Ella Tillema.

Kartläggning av fossilbranchen (Survey of the Fossil Fuel Industry), 2020

Watercolour paintings by Ilona Huss Walin and John Huntington, created for the project “Konstnärer tolkar AP-fonderna”

John Huntington and Ilona Huss Walin survey the esthetics and vocabulary in this series of paintings. It is a pre-study for Huntington’s and Huss Walin’s contribution to the project Konstnärer tolkar AP-fonderna.

One finds it difficult not to laugh studying the paintings. There is a playfulness and generous dose of sarcasm. The contradictions of the source material become evident in the psychotic smile of the Preem-bear or in the misspelling of

“Human Enegy”. Simply because the expression is simplistic and childish it becomes an excellent means of dethroning and demystifying the multinational giant corporations that lets us approach them in a more direct and honest manner. Because isn’t their behavior –

ignoring and denying the consequences of their actions, if anything, infantile and childish. In these images we witness that reality without the veneer innocence created by their marketing departments. We meet them face-to-face on our own level, or perhaps, slightly bellow our level. We have no obligation to treat them with deference simply because they are huge international businesses. After all, it is our pensions. Every Swedish worker is a co-owner.