Soloutställning

Apocalypse Insurance, 2021

Keep Family Breathing, 2018

Gasmasker, stativ och ljud.

Make a Bunch of Andy Warhol Copies as an Excuse (Gör en samling Andy Warhol-kopior som förevändning), 2021

Konserverade bönor och tomater.

Apocalypse Insurance – Get Ready for Walking (Apokalypsförsäkring – Gör dig redo på vandring), 2021

Ett par oanvända vandringsskor samt vitrin.

Apocalypse Insurance – Bullet Free Army (Apokalypsförsäkring – Arme utan kulor), 2021

Pilbågar, motorer och podier.

Apocalypse Insurance – Garden (Apokalypsförsäkring – Trädgård), 2021

Trädgår för att utbyta kunskap, bygga gemenskap och odla föda för människor och pollinatörer.

Linda Tedsdotter försöker finna användbarhet och funktion genom sin konst. Hennes mål: att hitta nyttiga redskap för en stundande katastrof utgår ifrån principen att konst ska vara verkliga tillämpningar av de idéer som presenteras. Hon visar verk som är verktyg som kan nyttjas när nöden kommer, anordningar som kan användas för att upprätthålla ens fortlevnad.

Apocalypse Insurance är en serie verk komponerade av det användbara, föremål redo att tas i anspråk inte om utan när den moderna världen inom en överskådlig framtid kollapsar. Serien utgår från konceptet ”prepping” – förberedelse för samhällets undergång.

Redan idag vet vi att en stor del av all migration sker på grund av klimatförändringar. Flera aspekter av vårt vardagliga liv bygger på ohållbara system som snart kommer behöva förändras drastiskt. De olika förslagen inom serien Apocalypse Insurance är därför exempel på hur vi kan gå tillväga när vi inte längre kan jaga med gevär, tanka våra bilar med bensin, eller ännu värre, andas luften i atmosfären. Med en dos humor, vilket också det är en överlevnadsmekanism, söker Tedsdotter sätt att förbereda oss med de förmågor vi kommer att behöva för att överleva i framtiden.

I en värld där mat blir en bristvara, då alla konserver i mataffärerna är slut, är det nödvändigt att vi åter lär oss odla för att föda oss själva. I installationen Apocalypse Insurance – Garden, bjuder Tedsdotter oss att själva delta i verket genom att donera och plantera plantor och att sköta om en kollektiv trädgård på Havremagasinets gårdsplan. Om vi tar hand om den ordentligt och med respekt förser den oss med friskare luft, värme och föda både för oss och för de livsviktiga pollinatörerna. Trädgården tjänar även till att påminna oss om att vi i kampen för överlevnad är beroende av varandra, att själviskhet och individualism inte kommer att rädda oss. Vi kan inte bara rädda oss själva och våra familjer, vi måste återskapa samhällen och gemenskap för människor och andra varelser eftersom att vi alla lever tillsammans och med hjälp av varandra på samma jord.

Linda Tedsdotter, född i Laisvall är en visuell konstnär verksam i Göteborg. Sedan 1998 har hennes konst visats i museum, festivaler och gallerier runt om i världen. Verken är ofta platsspecifika eller på andra sett länkade till sin kontexten. Med anledning av rådande klimatsituationen är hennes konstverk skapade inte för att slängas efter att ha visats en kort period utan ämnade att återbrukas i nya funktioner så att konstnären minimerar sitt eget klimatavtryck. Tedsdotter arbetar också som självständig kurator och hon är aktiv medlem vid Konstepidemin Art Center i Göteborg. Hon har varit styrelsemedlem i det konstnärsdrivna galleriet Box, konsttidningen Paletten och Röda Sten Konsthall i Göteborg.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Apocalypse Insurance, 2021

Keep Family Breathing, 2018

Gasmasks, tripods and sound.

Make a Bunch of Andy Warhol Copies as an Excuse, 2021

Canned beans and tomatoes.

Apocalypse Insurance – Get Ready for Walking, 2021

Pair of unused hiking boots, vitrine.

Apocalypse Insurance – Bullet Free Army, 2021

Bow and arrows, motors, basement

Apocalypse Insurance – Garden, 2021

Garden for exchanging knowledge, building community and growing food for humans and pollinators.

Linda Tedsdotter is invested in usefulness and purpose. Her engagement with finding solutions to the impending catastrophe starts with the principle that art cannot be a representation, but that it must become an instrument of survival. She proposes works that are tools to be used when the emergency comes, devices employed in the quest for subsistence.

Apocalypse Insurance is a series of works made up of real useful items, ready to be used not if the world collapses, but when the world collapses in a not-so-distant future. The series stems from the concept of “prepping”—preparations for approaching the collapse of modern society.

Already now we know that most of the migration taking place in the present is due to climate change. Many of our most common every-day practices are at the brink of collapsing. The different proposals in the series Apocalypse Insurance are thus examples of what to do when you will no longer be able to hunt with your gun, gasoline for your car or–even worse–breathable air. With a bit of humor—which is also a tool for subsistence of outmost importance—Linda Tedsdotter seeks to instruct us in what skills we may have to develop or implement in order to keep ourselves alive.

And in a world in which food will be a scarcity–and all the food cans in the supermarket are consumed, learning how to make a garden and grow food will be of utmost importance. The Apocalypse Insurance – Garden that she has invited us to plant collectively in the yard of Havremagasinet–if cared for properly and with respect¬–will help us to provide fresher air, warmth, and food for humans and pollinators. But the garden has also the task to make us aware that in the quest for survival, the selfishness of the individual will not save us. We cannot just save ourselves and our families, we need to restore the collective for all humans and non-humans, since all what we do has an impact in everybody´s planet.

We need each other to exchange knowledges, learn from each other skills and distribute labor. If the other elements in the series Apocalypse Insurance point at the responsibility of the individual, the garden becomes a lesson of the importance of the collective in the quest for survival. If we manage to keep the garden alive, in due time it can mature into a classroom, a place for the exchange of forgotten knowledges on how to cultivate or grow our own food.

Linda Tedsdotter, born in Laisvall, is a visual artist currently based in Gothenburg, Sweden. Since 1998, her works have been shown in museums, festivals, and galleries. Tedsdotter’s artworks are often site-specific or in other ways related to the situation and the context they form part of. As a response to the times we are living, her artworks are created not to be discarded after a short period of display, instead they are made sustainable, or ready to be repurposed, in her effort to minimize her ecological footprint. Tedsdotter also works as an independent curator and is an active member at Konstepidemin Art Center in Gothenburg. Tedsdotter have been a board member of the artist-run gallery Box, the art magazine Paletten, and Röda Sten Konsthall, Gothenburg.