Nurture Protect Survive

Välkommen till Havremagasinet sommarens utställningar!

5 juni – 26 september 2021

Vi är öppet onsdagar till söndagar kl. 12.00–16.00

JORD

Under året arbetar Havremagasinet utifrån tema: Jord. Jord är en geologisk substans. Jord är levande organism. En blandning av mineraler och organiskt material som täcker nästan hela planeten i ett av dess yttre skikt. En substans som rymmer både livet och döden. Där både växandet och förmultnandet sker. Jord är växtriket och dödsriket. Det är också vårt namn för världen – alltså planeten vi bor på. Det är marken. Det är där vi är. Vems jord är det? Vi har mätt upp den och delat in den med olika gränser. Vissa äger delar av den och andra är jordlösa. Är det någon annans jord de lever på? Vi bjuder in till ett samtal om JORD som är ett samtal om många olika saker; migration och uppbrott som under vårens utställningar, eller överlevnad och kultivering som i sommarens utställningar. Vi erbjuder olika konstupplevelser och konstprojekt utifrån detta tema och tror att det med er hjälp kan leda oss till nya insikter om världen vi lever i.

Människan har ett minst sagt komplicerat förhållande till jorden. Vi behöver den och utnyttjar den samtidigt som vi saboterar den och därmed slår undan fötterna för den mest grundläggande förutsättningen för vår fortsatta existens. Verken handlar om människans förhållningssätt till jorden i dess egenskap som grundförutsättningen för liv – jorden som vi brukar. Verken handlar om odling och överlevnad men också om exploatering och motstånd. I utställningarna ser vi kultivering av växter, förberedelser för apokalypsen, kampen för att skydda jorden och strävan efter att plundra och förgöra den i jakt på kortsiktig ekonomisk vinning.

Trädgården representerar lika delar omhändertagande av jorden och kamp mot jorden – mot ogräs, skadedjur och vildvuxenhet där vi med olika medel tvingar jorden att följa våra ramar så att den tjänar våra önskemål om produktivitet och skönhet. Den odlade marken om det än är en park eller en trädgård är en paradox. En mänsklig konstruktion som bryter mot människans ordning eftersom att den växer på eget bevåg efter en ordning vi har svårt att begripa. Den är inte riktigt naturlig eftersom vi mätt upp den, delat in den i olika kategorier som vi skapat för den allt efter våra uppfattningar om dess värden. Men den är inte heller riktigt av människan. Den bär på ett självständigt om än inskränkt väsen som vi inte kan ta ifrån den. Vi kan följa denna konflikt genom hela historien eftersom det är en konflikt som skapats av oss genom vår varseblivning av oss själva. Vår märkliga uppfattning om att vi existerar av naturen och i naturen men att vi själva inte är en del av naturen. Denna frigörelse eller kanske alienation får allvarliga konsekvenser för oss. I vår iver att tygla naturen och maximera dess nytta för oss skadar vi systemen som håller oss vid liv. Vi kanske ser dessa konsekvenser som naturens hämnd och svarar med nya ingrepp och smarta lösningar. Men naturen saknar sådan agens. Den är likgiltig för oss och det är vår egen spegelbild vi är i strider med. Som det ser ut nu har den spegelbilden övertaget.

Kanske finns det ett annat sätt för människan att leva på jorden. Inte som inkräktande trädgårdsmästare, utan som en i mängden naturliga varelser.

Medverkande konstnärer

Chuyia Chia

Chuyia Chia medverkar med utställningen Man and Land i fyra delar: The Garden, The Leek Warriors, Laboratory och The Participatory: Nostalgia. Tillsammans formar de ett narrativ om människans komplicerade relation till jorden.

Linda Tedsdotter

Apocalypse Insurance är en serie verk som utgår ifrån idén om “prepping” – förberedelse inför det annalkande moderna samhällets kollaps. Verken är representerar olika behov som vi idag tar för givet att de uppfylls – föda, skydd och tillgång till syre. Inget av verken producerat för att visas en kort tid och sedan slängas bort, allting är hållbart och återbrukbart.

Ilona Huss Walin

Skogsbruk är en kollaborativ utställning av Ilona Huss Walin i samarbete med filmaren Ambjörn Göransson och skogsingenjör Martin Jentzen. Utställningen består av en serie skulpturer och två videoverk och utforskar människans relation till skogen och paradoxerna i det moderna skogsbruket.

Konstnärer tolkar AP-fonderna

Konstnärer tolkar AP-fonderna är ett konstaktivistiskt projekt på initativ av organisationen Fossil Free som samlat konstnärer för att skapa affischer som på olika sätt ppmärksammar och ifrågasätter svenska pensionsfonder tunga investeringar i fossilindustrin. I utställningen ingår John Huntingtons och Ilona Huss Walins studie av fossilbolagens estetik och vokabulär, en serie målningar som utgör en slags förstudie för deras bidrag till projektet.

Anna Linder

En stol till Sara är en installation med fotografier och motorsågsskulptur av Anna Linder, verket utforskar hur skogen kan medla och bevara våra hemligheter. Naturen blir intrasslad i kulturen då den återerövrar platser tidigare besatta av människan och och formas av våra avtryck.

Trädfittorna

Fittapet är ett kollaborativt verk av kollektivet Trädfittorna, som i sin tur uppstått ur Lesbisk Odyssé, ett projekt vars mål är att återupptäcka glömda queera och lesbiska berättelser och myter i Sverige. I dessa trädfittor ser vi representationen av naturen som feminin – Moder Jord, vilket väcker frågor om hur detta formar vår relation till jorden.

Ursula Biemann

Den schweitziska konstnären Ursula Biemann medverkar med en videoinstallation, Acoustic Ocean från 2018. Bilderna är tagna i havet utanför Lofoten och berättar om en fiktiv marinbiolog, spelad av Sofia Jannok som studerar havets ljudlandskap. En situation där människan med hjälp av modern teknologisk utrustning möter det marina livets genom dess unika och tidigare i stort sett okända uttryckssätt.

Carolina Caycedo

Esta No es Aqua (Det här är inte vatten), är ett kort videoverk med ett ljudverk av Daniel Pideda, som konstnären beskriver som ett “flodporträtt” där floderna betraktas som sociala agenter i de pågående ekologiska konflikterna. De hypnotiska verken med både ljud och bild bjuder in oss att avkolonisera landskapet och förhållningssätt till jorden.

Norrakollektivet

Fanny Carinasdotter, Anja Örn och Tomas Örns visar utställningen En plats försvinnande om gruvexpansionen i Aitik och utplånandet av natur och historia som följer. Utställningen öppnades under våren och förlängs till sommaren. Läs mer här.

Agneta Andersson

Inside Out, är en serie nyproducerade linoliumsnitt som skildrar landskapet utanför Kiruna. Arbetet med verken har varit en meditation där Agneta Andersson efter många år återvänt till konsten för att bearbeta den omtumlande tillvaron i Kiruna under statsflytten.

Victoria Andersson

Genom utställningen In time utforskar Victoria Andersson de nya tidsrymder som skapades under pandemin.  Victoria Andersson från Kiruna arbetar med textil och broderi, temporaliteter och tidsliga dimensioner är närvarande både i tematik och metod.

Åke Åkerlundh

Åke Åkerlund var en serietecknare och nyhetsillustratör som från 60-talet till början av 2000-talet var ett stående inslag i NSD:s helgbilaga Norrländskan. De finurliga teckningarna är intressanta tidsdokument som rymmer en dimension vi sällan finner i nyhetsarkiven. Hans spontana och okonstlade gestaltningar av omvärldens händelser och vardagens bestyr ger oss en förståelse för hur händelserna upplevdes här och då. Åkerlund gick bort i November 2019, 74 år gammal.

_____________________________

Soil

During 2021, all projects and exhibitions at Havremagasinet follow a common theme: SOIL. Soil is a geological substance. It is a living organism; a composite blend of minerals and organic materials covering the thinnest outer layer of Earth’s crust; a substance encompassing both decay and growth. Soil is the biosphere and the thanatosphere. Soil or rather the synonym earth is also our word for world – the planet we live on. It is the ground beneath your feet. Who does the earth belong to? We have measured it and divided it up with borders. Some own parts of it and some do not. Do they live on someone else’s earth?

This year we invite you to a conversation about SOIL which is a conversation about many things; migration and departure in our spring exhibitions, or survival and cultivation as in the exhibitions of this summer. We offer you different art experiences and projects based on this theme, which we believe, with your help, can lead us to new insights about our contemporary landscape and existence.

During summer, Havremagasinet is filled with art. We have openned all the floors that have been closed during winter and we even have an art installation in our front yard. The artworks concern man’s relationship to earth in the sense that it is the primary condition for our existence. Humanity has, to say the least, a complicated relationship to land/earth/soil. We need and exploit it while simultaneously sabotaging it and thereby destroying an essential prerequisite for our survival. In the exhibitions, we see cultivation of plants, preparations for the apocalypse, reflections on our relationship to earth and nature, the struggle to protect nature as well as the effort to ransack and destroy it in pursue of short term economic gains.

The garden equally represents the nurturing of, as well as the struggle with nature – a struggle against weeds, pests and wild growth. We impose human rules and notions of order on nature to force it to serve our ideals regarding productivity and beauty. Cultivated land, whether it is a park, garden, farm or planted forest, is a paradox. It is a human construction violating and transcending human order because it has a life of its own growing in accordance to rules beyond our comprehension. It is not quite natural since he have ordered and systematized it in to categories created by us according our perceptions of its values, and it is not quite a creation of man. It contains an independent essence outside of our control.

We can follow this struggle throughout history since it was created by us through the invention of self-awareness – this strange notion that we are of nature and in nature but that we ourselves do not constitute nature. This emancipation or perhaps alienation has generated unwanted consequences. In our eagerness to rule nature and maximize its usefulness, we are critically damaging the ecological systems keeping us alive. We might perceive these consequences as Nature’s revenge, which we respond to with new interferences and smart solutions. But nature lacks that kind of agency. It is indifferent towards us and it is in fact our own reflection we struggle against. Right now it appears as if the mirror image has the upper hand.

Perhaps there is another way for man to live on earth, not as a superimposed gardener, rather as one in a million other natural beings.

Featuring

Chuyia Chia

Chuyia Chia’s exhibition Man and Land has four interlinked parts: The Garden, The Leek Warriors, The Laboratory and The Participatory: Nostalgia. Together they form a narrative about Man’s complicated relationship with the land.

Linda Tedsdotter

Apocalypse Insurance is a series of works the all spring from the concept of “prepping” – preparation for an approaching collapse of modern society. The Artworks represent different things we take for granted – food, protection and fresh air. The artworks themselves are created not to be discarded after a short period of display, instead they are sustainable, ecological or ready to repurposed in Linda Tedsdotter’s effort to minimize her own ecological footprint.

Ilona Huss Walin

Skogsbruk is a collaborative installation by Ilona Huss Walin together with filmmaker Ambjörn Göransson and forest engineer Martin Jentzen. The installation is made up of a series of sculptures and two videos exploring man’s relationship to the forest and the contradictions of modern forest industry.

Konstnärer tolkar AP-fonderna

Konstnärer tolkar AP-fonderna (Artists interpret the AP-funds) is activist art project initiated by the organization Fossil Free. Several artsists are brought together to create posters addressing the heavy investment of Swedish pension funds in to the fossil fuel industry. Besides from these posters we find John Huntington’s and Ilona Huss Walins study of the oil companies esthetics and vocabulary, a series of paintings functioning as the artists pre study for their contribution to the project.

Anna Linder

En Stol till Sara (a Chair for Sara) is an installation with photographs and a chainsaw sculpture by Anna Linder, exploring how forest as a mediator and keeper of secrets, how nature becomes entangled with culture reclaiming spaces previously occupied by man and preserving our memories.

Trädfittorna

Fittapet is a collaborative work of art by the collective Trädfittorna, which in turn emerged from the ongoing project Lesbisk Odysse, reclaiming and rediscovering queer and lesbian history and mythology in Sweden. In these “Three pussies” we see the representation of nature as female – nature as our mother, posing the question of how this shapes our relationship towards nature.

Ursula Biemann

The Swiss artist Ursula Biemann’s work Acoustic Ocean, a video work created 2018 at the ocean outside of Lofoten presents a fictionalized marine scientist, portrayed by Sapmi artist Sofia Jannok, studying the sonic landscape of the Ocean. It is a situation where the human, with the help of technological instruments, enters an immersive relationship with the non-human, creating a techno-organic bond between bodies. The work draws on recent scientific discoveries of the vast and unique modes of marine biological expression.

Carolina Caycedo

Esta No es Aqua (This is Not Water) is a series of short videos which the artist describes as river portraits where the rivers are perceived as social agents in the contemporary environmental conflicts. The portraits invite us to decolonize landscape and our contemplative relationship toward it.

Norrakollektivet

Fanny Carinasdotter, Anja Örn and Tomas Örn’s exhibition The Disappearance of a Place, about the expansion of the Aitik mine and the resulting destruction of nature and history, opened this spring and will be continued during summer. Read more about the exhibition here

Agneta Andersson

Inside Out is a newly produced series of linocuts depicting the landscapes of the artist’s hometown Kiruna. Agneta Andersson has rediscovered art after a period of absence with this work, which is a meditation and recreation dealing with the disorienting situation in which the city of Kiruna is being literally moved due to mining operations.

Victoria Andersson

Through the exhibition Tiden lider (Time flies), Victoria Andersson investigates the temporal spaces recently created due to the pandemic. Victoria Andersson works with textile and embroidery, often examining temporal dimensions both in themes and methods.

Åke Åkerlundh

Åke Åkerlund was a comic artist and news illustrator who since the 60’s until the early 2000’s was a standing feature in the newspaper NSD. The clever drawings form an interesting historic document containg a dimension not often found in news print archives – a spontaneous and straight forward portrayal of news events and contemplations of the everyday, representative of its time and place. More than insight in the events themself it relays an honest portrayal of how the events where experianced (t)here and then. Åkerlund left us in November 2019.