Installation

Fittapet, 2019

Fototapet

Trädfittorna är en konstnärsgrupp som startades på Norrbyskär utanför Umeå sommaren 2018 vid den första träffen i projektet Myter och Verkligheter – En Lesbisk Odyssé.

Det finns en generell förståelse för ett slags samband mellan vårt ursprung, femininitet och spiritualitet. I flera nedtecknade skapelseberättelser runt om i världen finns det föreningar av djur och kvinnlighet, kvinnliga skogsandar och naturväsen. Jorden som en moder. Samhället uppstår i utbytet mellan dessa olika världar. Träden i skogen har stora håligheter som är lätta att upptäcka. Kanske är de portaler som påminner oss om bortglömda band till andra världar. Trädfittorna har tagit på sig uppgiften att fotografera dessa skogsköten. Varje trädfitta är unik och vacker, därför har de valt att dokumentera dem och glädjas för dem och samla dem i ett stort kollage, en tapet som hyllar skogens alla fittor och allt som främjar gemenskap och förståelse mellan människor och andra varelser.

I utställningarnas sammanhang verkar Trädfittornas projekt implicera att när vi väljer att betrakta jorden som kvinnlig samtidigt som vi upprätthåller en maktstruktur där det kvinnliga är underordnat och saknar värde, så ser vi hur naturen – moder jord blir något att äga och kontrollera, snarare än något vi är del av eller något vi kan lära oss av. Sett från detta perspektiv framstår det knappast förvånande att förstörelsen av jorden verkar rättfärdigad eller åtminstone tillåten, att naturen är vår egen råvarubod som vi är fria att behandla som vi vill.

Trädfittorna är en konstnärsgrupp bestående av Anna Linder, Eila Wall Boholm, Elin Rytiniemi, Sanna Wiggefors och Ylva Helena Låndahl.

Anna Linder är en konstnär med huvudsaklig inriktning: rörliga bilder, installationer & performances. Särskilt experimentell & abstrakt konst, processer, kollektivitet, periferi, mellanmänskliga relationer, släkthistoria & handens arbete; särskilt då med textila material & tekniker. Verken bär spår av feministisk queer erfarenhet bortom en föregiven heteronormativ ordning och skildrar ofta familjegemenskaper. Linder var mentor i projektet Myter och Verkligheter – En Lesbisk Odyssé 2018-2019.

Eila Wall Boholm bor och arbetar i Sundsvall. Eila bryter normer och skapar aktivistisk scenkonst. Som scenkonstnär ifrågasätter hen kroppsnormer och normer kring sexualitet. Hen har skapat Myten om Queersvall och gjort staden Sundsvall känd bland annat för sina queera stadsvandringar.

Elin Rytiniemi kommer från Malmberget, men bor nu i Umeå. Hon studerar arkeologi och är intresserad av hur det queera arvet ska fortsätta att förmedlas. Hennes skapande tar sig olika uttryck och tekniker men vanligast är trä och text.

Sanna Wiggefors är född och uppvuxen i Luleå. Just nu bosatt i Göteborg. Skapar konst i olika former såsom målningar, skulptur, film och performance. Sannas konst kretsar främst kring fantasivärldar, feminism och queer gemenskap.

Ylva Helena Långdahl är född och uppvuxen utanför Skellefteå och idag bosatt i Umeå med sin partner. Den går första året på ABF Konstskola och skapar konst i olika medier, främst linoleumtryck och måleri. Västerbottnisk natur har präglat Ylvas uppväxt samt lagt grund för dens konstuttryck idag. Ylvas konst kretsar kring sex, introspektion, psykisk hälsa och queerhet.

////////////////////////////////////////////////////

Fittapet, 2019

Photomural

Trädfittorna is an artist collective that started under summer 2018 in Norrbyskär, a small town outside of Umeå, at the first meeting of the project Myter och Verkligheter – En Lesbisk Odissé (Myths and Reality – A lesbian Odyssey). Their shared interest is to preserve what they refer to as “tree pussies” and spread knowledge about them. The collective is made up of Anna Linder, Eila Wall Boholm, Elin Rytiniemi, Sanna Wiggefors and Ylva Helena Långdahl.

There is a common understanding of the origin of species connected to the feminine and the spiritual. In many recorded histories around the world, there are descriptions of the intersection between the feminine and the animal, between the feminine and the spirit of the forest, of the stones and the rivers and the soil. Hence, what constitutes society is the exchange, the interactions between these worlds.

The trees in the forest have large swollen cavities that are easy to spot, perhaps they are portals that remind us of these forgotten connections among worlds. Trädfittorna has taken thus the task to photograph these pussies in the forests they have nearby. Each tree pussy is unique and beautiful, so they have chosen to preserve them, be proud of them and share them in a large collage, a wallpaper that pays homage to all the pussies in the forest; and with them, to all that nurtures connections and flow among the worlds of the living, not just the human.

In the context of this exhibition, the Trädfittorna’s project also seems to imply, albeit not explicitly, that if we accept the premise that the earth is female, and that she sets the plan for how living beings will organize upon her, the destruction of nature, of our planet appears to be justified. If one adheres to a culture in which the feminine have no value, it is also easy to assume that she, mother earth, nature is something we own, something we poses, not something we could be a part of, or something we could learn from. Seen from this perspective, then comes as no surprise that nature can be thought of as merchandise.

Anna Linder works primarily with video, installations and performances concerning the abstract, the collective, relationships between humans and family history. The works all carry traces of the queer feminist experience beyond our conventional heteronormative order, often depicting family situations. Linder was a mentor in the project Myter och Verklighet – En lesbisk Odyssé (Myths and Reality – A Lesbian Odyssey) 2018-2019.

Eila Wall Boholm lives and works in Sundsvall, Sweden. Eila challenges norms and creates activist performance art. As a performer they challenge norms about the body and sexuality. They have created the myth of “Queersvall”, an alternative story of Sundsvall trough queer guided city tours.

Elin Rytiniemi is from Malmberget in the north of Sweden, at present living in Umeå. She studies Archeology and has an interest in following how the queer heritage can be communicated. Elin’s artistic practice involves woodwork and texts.

Sanna Wiggefors is born in Luleå now living in Gothenburg. Wiggefors works with art in many disciplines, painting, sculpture, video and performance. Sanna’s topics of interest are in the realms of fantasy, feminism, and queerness.

Ylva Helena Långdahl is born in Skellefteå, but she is currently living in Umeå. The artist studies art focusing on linoleum-cut and painting. The art concerns sex, introspection, psychic health and queernes.