Tejal Shahs konstnärskap utgörs av allting och allt möjligt; det innefattar video, fotografi, performance, mat, teckning, ljud, installationer och olika metoder för hållbart leverne. Att uppleva hennes arbeten är att träda in i alternativa märkliga världar fulla av fakta, fiktion, poesi och mytologi. Där finns lager på lager av alternativa förhållanden mellan olika arter, ekologi, kön, post-porn, sexualitet och medvetenhet som vi uppmanas att medverka i. Efter att nyligen ha kommit ut som ekosexuell, säger Tejal att hon är ”någon sorts konstnär som arbetar med någon sorts natur.”

Videoinstallationen Between the Waves (Mellan vågorna) är en levande och metaforisk skildring, som om Tejal har skapat en ny berättelse om arternas uppkomst, en berättelse som länge varit bortglömd, eller som har hittats i en avlägsen framtid.

Tejal skapar sensuella, poetiska, betydelseladdade landskap, i vilka hon placerar subjekt som bär på personliga och politiska metaforer – de är förkropps-lingar av det queera, eko-sexuella, teknologiska, andliga och vetenskapliga. Deras handlingar tycks på samma gång arkaiska och futuristiska; primitiva men samtidigt utförda av trängande nödvändighet och med stark kraft.

I Tejals verk finns flera lager av mytologiska referenser invävda och problematiserade. Den mest uppenbara är kanske den till konstnären Rebecca Horns gestalt Einhorn (Enhörning). Horn har beskrivit gestalten i Einhorn som utpräglat borgerlig: den (kvinnliga) varelsen rör sig elegant; mer som en mytologisk varelse än som ett djur, naken men asexuell. Tejals varelser är dock varken borgerliga eller asexuella. De är simpla och okonstlade, de praktiserar en ritualistisk och intuitiv utforskning, ogenerat sökande efter närhet.

Tejals verk blir i praktiken – och också offentligt sett – politiska genom den omgivning de verkar i och den ståndpunkt Tejal intar. Att skapa och sprida ett radikalt verk såsom Between the Waves, är en verklig utmaning för konstnärer i Indien, vars yttrandefrihet och kreativa uttryck alldeles för ofta möter betydande censur både från staten och från icke-statliga aktörer. De handlingar präglade av kärlek, sensualitet eller sexualitet som utförs av Tejals gestalter kan tolkas som påstridigt politiska då de formulerar en rättighet som går bortom den föreskrivna normen om två kön, som tvingas på oss genom otaliga varianter av såväl sociala som statliga repressioner i nutida demokratier.

www.tejalshah.in