Installationen Världsord gestaltar en komparativ undersökning av national sånger från hela världen. Installationen består av lista med 4209 ord (substantiv) utskrivna på ett 204.7 meter långt pappersark som skurits i 84 remsor. Ordlistan är resultat av att texterna till alla världens existerande nationalsånger har processats genom en algoritm* som upptäcker, väljer och sedan listar i grupper alla de som används i två eller fler nationalsånger. För att algoritmen skulle kunna användas var det nödvändigt att översätta alla texter till engelska. Men den resulterande installationen visar orden på deras originalspråk. De ord som algoritmen sorterade fram har sedan jämfört och grupperats med hänsyn till betydelser och meningslikheter. Eftersom undersökning omfattade översättningar från över 100 originalspråk till engelska, och tillbaka till originalspråket, så har också processen gett utrymme för både tolkning och felaktiga översättningar.

En del av orden som uppenbaras i ordlistan kan nog sägas vara förväntade, som till exempel de som refererar till nation, land, territorium, fosterland, hembygd; och även de som relaterar till krig, strid, konflikt, kamp; referenserna till landskap som berg, dalar, stränder. Andra ord är mer överraskande, som de som hör ihop med familjerelationer: Mor, son, dotter, eller man och kvinna. Eller kroppsliga ord: hand, ögon, hjärta, nacke och hår. Liksom också namnen på länder i ett språk som inte är deras.

Det internationellt brukade och uppmärksammade bokstaviseringsalfabetet härstammar från tjugonde århundradets två världskrig. Dessa akrofoniska alfabet (där ett ord representerar dess första bokstav) används för att undvika missförstånd och minimera antalet fel. Det är dock inte så enkelt att finna ord som kan uttalas och förstås på olika språk. Det för närvarande mest använda av dessa är det internationella bokstaveringsalfabetet för radiotelefon, benämnt OTAN, som brukas av civila flygbolag och radioamatörer över hela planeten. OTAN alfabetet innehåller dock ett flertal ord som tydligt alluderar till anglosaxisk kultur: från foxtrot och golf till whisky och yankee. Ironiskt nog, finns också Romeo och Juliet med, karaktärer som är dömda till ett tragiskt slut på grund av ett missförstånd.

Carla Zaccagnini har producerat sitt Applicerade Fonetiska Alfabet som ett förslag på ett nytt bokstaveringsalfabet, med ord som är internationellt gångbara, även om deras uttal måste anpassas till varje enskilt språks fonetik. Några av de valda orden, med rötter i grekiska och latin, var ursprungligen mytologiska eller vetenskapliga begrepp, men har blivit vardagliga ord (som atlas eller flora); andra är så kulturspecifika att de oftast används just för att representera denna referens (som harem eller ninja); och några tycks ha blivit transnationella då de är nödvändiga för utlänningar överallt (som camping eller taxi).

Det Applicerade Fonetiska Alfabet som presenteras här är den nionde versionen och den kodifierar en fras som har särskilt starka associationer under rådande omständigheter: ”Du säger du är en, jag säger vi är många” (”You say you are one, I hear we are many”.

* Algoritmutvecklare: Niclas Marelius. Research/forskning: Marie Raffn and/och Anne Eckersberg


 

Carla Zaccagnini har en Mastersexamen i Poéticas Visuais från Universidade de São Paulo, 2004, och är nu professor i Conceptual and Contextual Practices vid Kongelige Danske Kunstakademin i Köpenhamn. Zaccagnini har deltagit i grupputställningar på Röda Sten Konsthall, Göteborg; LACMA, Los Angeles; Guggenheim Museum, New York, USA; Museo Reina Sofía, Madrid; Malmö Konstmuseum, Malmö; MAM, São Paulo, med flera. Några av hennes senaste separatutställningar har varit Van Abbemuseum, Eindhoven; First Site, Colchester, Storbritannien; MASP, São Paulo, Zaccagnini har varit residenskonstnär vid 18th Street (Santa Monica, USA), Künstlerhaus Bethanien (Berlin) och IASPIS, Stockholm), med flera. Zaccagnini representeras av Galeria Vermelho, São Paulo. Carla Zaccagnini bor och verkar i Malmö och São Paulo.