Sista chansen:

Havremagasinet öppnar igen för en sista chans att se Tiden på jorden.

11 Februari till 14 Februari kl 12.00–16.00.

Boka gärna via Biletto eller drop in i mån av plats. Max åtta personer i konsthallen åt gången. 

____________________________________________________________________________________________

Last Chance:

Havremagasinet reopens for a last oppertunity to see Time on Earth. 

Februari 11 to Februari 14, 12 pm – 4 pm.

Book at Biletto or drop-in if space is available. Maximum 8 persons at a time in the art gallery. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Luleåbiennalen 2020: Tiden på jorden

Luleåbiennalen sprider sig över den vidsträckta regionen Norrbotten. Den här gången genomförs biennalens utställningar och konsthändelser i Luleå, Boden, Malmberget, Storforsen, Arjeplog och Korpilombolo: i en evakuerad skola, i en kyrka, på ett silvermuseum, i konsthallar, i ett före detta fängelse och på Havremagasinet länskonsthall. Här tar Luleåbiennalen plats med sju konstnärer över två våningsplan i en grupputställning om subjektivisering, kollektivitet, minne och förnyelse.

Konstnärer på Havremagasinet: Beatrice Gibson, Susanna Jablonski, Birgitta Linhart, Fathia Mohidin, Charlotte Posenenske, Tommy Tommie och Danae Valenza.

Luleåbiennalen är en internationell biennal för samtidskonst, där globala och hyperlokala perspektiv förenas i platsspecifika situationer. Förutom ett tiotal utställningar inkluderar 2020 års upplaga ett turnerande litteraturprogram, dramatik, radio och en online-baserad journal.

Luleåbiennalen 2020 tar grepp om den spekulativa frågan om vad ”realism”, som begrepp, paradigm och konstnärlig ism, skulle kunna betyda idag. De inbjudna konstnärerna berättar genom sina verk om verkligheter relaterade till samhälleliga system: Byråkrati, massmediala logiker och industriell infrastruktur; men de föreslår också inbrott som utmanar och kastar omkull dessa rådande ordningar: genom strejken, psyket, skådespelet, magin och inte minst konsten själv.

Realismens tidsaxel sträcker sig från artonhundratalets andra hälft till nittonhundratalets första. Dess mångsidiga projekt bottnade i en generell vilja att porträttera samhället som det i verkligheten tedde sig i sin råhet, vardaglighet och med de orättvisa system som det innefattar. Realismen framträdde å ena sidan som estetisk konvention men framförallt vad beträ ar de nya motivvärldar som nu uppkom inom konsten. Det realistiska projektet företräddes inledningsvis av en intellektuell borgarklass men kom senare också att involvera konst och litteratur där arbetarklassen tog plats som agens och tema, denna senare period med påfallande politisk udd som ofta benämns som social realism eller socialistisk realism.

När vi nu blickar tillbaka mot realismens tradition och placerar den i en urartad samtid, är det utan fasta tyglar eller skyldigheter gentemot historien. Vad vi återbesöker är en konstnärlig ambition: att försöka få världen att framträda som hel. I detta konstnärliga arbete uppdagas ett mod besläktat med galenskap. En hämningslös akt som innebär att ge sig i kast med det omöjliga – att foga ihop en splittrad värld och ge den mening. I små och stora exempel tecknar biennalens konstnärer perspektiv på egna ordningar av världen.

Den realism som gestaltas på Luleåbiennalens olika scener rör sig ofta långt bort från en avbildande eller dokumentär tradition. Istället framträder verkligheten  i verken som ett slags teater, iscensatt, besjungen, förfrämligad och inte sällan helt absurd. Kanske kan dessa skådespel hjälpa oss att ompröva realismens innebörd och vår faktiska agens – under vår tid på jorden.

Luleåbiennalen 2020 är ett projekt inom organisationen Konstfrämjandet Norrbotten.

Information angående COVID-19 under öppning helg 21 och 22 november:

29 november, 2020

Luleåbiennalen 2020 har i samråd med sina samarbetspartners, tagit beslut om att biennalens utställningar öppnar som planerat lördag den 21 november. Besöksantal i utställningarna kommer att vara mycket reducerat, detta för att möjliggöra en säker vistelse.

~ ~ ~
Vi ställer in all form av vernissage och program (konstnärsvisningar och performance etc.) Det är endast dörrarna till utställningarna som kommer hållas öppna. På hemsidan kommer besökarna kunna ta del av dokumentation, utställnings- och verkstexter, biennalens digitala radiokanal och den egenproducerade Lulu-journalens alla nummer.
~ ~ ~

Öppettider till och med den 9 Januari:
Onsdagar – lördagar 12.00-16.00
Konsthallen kommer att vara stängd 23 december, Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen samt trettondag jul.

Det är fri entré

Vi vill kunna erbjuda en så säker utställningsupplevelse som möjligt och har därför begränsat antalet besökare som kan vistas i lokalerna markant:

På Luleå konsthall får max 10 besökare vistas samtidigt.
På Galleri syster i Luleå får max 3 besökare vistas samtidigt.
På Vita Duvan i Luleå får max 5 besökare vistas samtidigt.
På Havremagasinet länskonsthall i Boden får max 8 besökare vistas samtidigt.
På Välkommaskolan i Malmberget får max 15 besökare vistas samtidigt och i lokalen som hyser Hanna Ljunghs och Mattias Hållstens ljudverk endast 3 besökare.
På Silvermuseet i Arjeplog får max 20 besökare vistas samtidigt.

Norrbottens museum håller stängt för besökare till och med den 8 december, med eventuell förlängning.

Luleåbiennalen 2020 följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvecklingen kring Covid-19. Vi uppmanar därför alla våra besökare att hålla ordentligt avstånd från andra, god handhygien, och att stanna hemma om ni känner er det minsta sjuka. Det finns handsprit tillgängligt i utställningarna. Vi desinficerar ytor och utställningslokalerna städas noggrant kontinuerligt. Vi uppmanar dessutom er som tänkt resa till våra utställningar från annan ort än Norrbotten att vänta med detta tills vidare. Utställningarna pågår till och med 14 februari 2021. Vi reserverar oss inför att restriktionerna kan komma att ändras och återkommer då med uppdaterad information.

Tack för er förståelse, ta hand om er!

____________________________________________________________________________________________

The Luleå Biennial: Time on Earth

The Luleå Biennial stretches across the vast region of Norrbotten. This time, the biennial will take place in Luleå, Boden, Malmberget, Storforsen, Arjeplog and Korpilombolo – in an evacuated school, in a church, at a silver museum, at art centers, in a former prison and at Havremagasinet regional art centre. Here, the Luleå Biennial spreads across two floors with seven artists, in a group show covering themes of subjectivisation, collectivity, memory and renewal.

Participating artists: Beatrice Gibson, Susanna Jablonski, Birgitta Linhart, Fathia Mohidin, Charlotte Posenenske, Tommy Tommie and Danae Valenza.

The Luleå Biennial is an international biennial for contemporary art where global and hyper- local perspectives come together in sitespecific installations. Alongside of numerous exhibitions, the 2020 edition will also include a touring literature program, theatre, radio and an online journal.

The 2020 Luleå Biennial grapples with the question of what ”realism” could mean today both as a concept, expression and paradigm. Through their works, the invited artists tell of realities related to society as a system – bureaucracy and logics of mass media and industrial infrastructure – but they also break into, challenge and topple these reigning arrangements; through strikes, the psyche, theatre, magic and, not least, art itself.

Realism emerged as an art historical concept in the second half of the 19th century and remained prominent into the first half of the 20th. This multifarious project grew out of a general interest in portraying society as it actually appeared in all its roughness and mundanity and injustice. On the one hand, realism proposed a set of aesthetic conventions, but more than that it meant the introduction of a new world of motifs to art. The realistic project was initially led by an intel- lectual bourgeoisie, but would since come to involve art and literature in which the working class asserted itself as both topic and agent. With its more blatant political edge, this later period is often referred to as social realism or socialist realism.

When we choose to look back on the tradition of realism and place it in our de- generating contemporary time, it is with- out a sense of obligation towards history. What we are revisiting is the artistic ambition to make the world appear whole. In such a practice there is both courage and madness; an act of inhibition that requires you to engage with the impossible and forge together the splinters of a broken world in order to make sense of it. On the small and large scale, the artists in the biennial present their own perspectives on how to organize the world.

The Luleå Biennial constructs a kind of realism that often moves far away from an illustrative or documentary tradition. Rather the works tend to present reality as a theater: staged, alienated, longed for and, in many cases, completely absurd. Perhaps these spectacles can help us re- consider the meaning of realism and our actual agency, in relation not only to the -ism but to reality as such – during our time on earth.

The Luleå Biennial is a project by Konstfrämjandet Norrbotten [The People’s Movements for Art Promotion].

Information regarding Covid-19 and open hours:

November 29, 2020

The Luleå Biennial 2020 made the decision along with it’s collaborators to open the biennial exhibitions as planned on Saturday 21 November. However the permitted attendance is greatly reduced, as to ensure a safe visit.

We’ve canceled all forms of opening and public events (guided tours, performances etc.). Only the exhibitions themselves will be kept open. On our website you can access documentation, exhibition texts and works, a digital radio and all of the issues of the publication Lulu-journalen.

Opening hours until January 9:
Wednesdays – Saturdays 12.00am – 4.00pm.
Havremagasinet will be closed during 23-26 december, New Years Day and New Year’s Eve as well as January 6.

We want to be able to ensure you the safest exhibition experience as possible and have therefore significantly reduced the number of visitors at any one time:

At Luleå konsthall we allow 10 visitors to view the exhibition at the same time.
At Galleri Syster in Luleå we allow 3 visitors to view the exhibition at the same time.
At Vita duvan in Luleå we allow 5 visitors to view the exhibition at the same time.
At Havremagasinet in Boden we allow 8 visitors to view the exhibition at the same time.
At Välkommaskolan in Malmberget we allow 15 visitors to view the exhibition at the same time. In the space where Hanna Ljungh and Mattias Hållsten’s work is exhibited only 3 visitors are admitted at the same time (please book separately).
At the Silver Museum in Arjeplog we allow 15 visitors to view the exhibition at the same time.

Norrbotten’s Museum is closed for visitors until at least 8 December.

The Luleå Biennial 2020 closely follows the Swedish Public Health Agency’s recommendations and the development around Covid-19. We want you to feel safe during your visit and therefore urge all our visitors to keep a safe distance from others, maintain good hand hygiene and to stay at home if you feel the least bit sick. There is hand disinfectant available in the exhibitions. We disinfect surfaces and the exhibition spaces are thoroughly cleaned continuously. We will also have to discourage those of you who were planning on travelling to the Biennial from outside of Norrbotten to wait in doing so until further notice. The Biennial continues until 14 February 2020. Subject to change of the current restrictions we will return with updated information.

Thank you for your understanding and stay safe!


Utställningsperiod för Luleåbiennalen 2020: 21 november 2020–14 februari 2021.