For english translation – scroll further down the page.

Jag är Bergtagen, 2020.
Två-kanals videoinstallation, längd 24:51. Foto: Hans Granqvist.

Jag är Bergtagen

Kalle Brolin

Jag är Bergtagen samlar Kalle Brolin bilder och citat för att berätta om de miljömässiga konsekvenserna av gruvbrytning av mineral vanadin i Skåne. Mineralen är viktig då den används i batterier som behövs för omställningen till en fossilfri framtid. Men mineralen är också förknippad med smarttelefonernas och dejtingapparnas inflytande idag. Jag är Bergtagen dokumenterar dessutom barnarbete i skånska Skromberga på 1890-talet, och visar på historiska, teknologiska och mytiska perspektiv om hur arbete, relationer, kärlek och liv koloniserades i södra Sveriges gruvindustrier.


Jag är Bergtagen, 2020
Två-kanals videoinstallation
Duration: 24:51

Videoinstallationen Jag är Bergtagen behandlar fossilfria ekonomier, livscykelanalyser och de intrasslade mytologierna om kärlek, fertilitet och dejting-appar. I Skåne, en region vars förflutna är kopplat till kolutvinning på 1800-talet, och som för närvarande hotas av prospektering för utgrävning av mineralet vanadin, utspelar sig scener som väver samman frågor kring utvinning, mänskliga relationer och arbetskraft.

En scen visar dokumentation från 1800-talet, där kolgruveföretag utnyttjade barn som arbetskraft, med avsikt att ven föda upp ett lag av arbetare som lämpade sig extra väl för arbete under jord. En annan kretsar kring kärlek, relationer och utnyttjandet av gruvarbetarna kopplat till hur dagens ungdomar, boendes i de gamla gruvstäderna, använder sig av dejting-appar. Här presenteras forskare och studenters försök att göra livscykelanalyser av både mobiltelefoner och de nämnda dejting-apparna, där detaljer kring användningen av råmaterial, energiförbrukning och avfall avslöjas. En tredje scen kartlägger förekomsten av dessa material i dagens Skåne och undersöker de konflikter som är kopplade till gruvdrift idag exempelvis hur nunnor på ett lokalt kloster försöker stoppa utvinningsindustrins nya uppstartsförsök.

I installationen Jag är Bergtagen presenteras scenerna, bestående av intervjuer, körsånger, samlade berättelser och bilder, i ett flöde av data till synes utan början eller slut, på någonting som kan liknas vid skärmarna på två gigantiska smartphones. Berättande sker också i form av texterna som skrivs direkt på skärmen. Likt en dejting-app dras porträttbilderna åt vänster eller höger när de raderas och andra bilder scrollas förbi och zoomas; ett slags dynamiskt tittande som påminner om vårt sätt att interagera med telefoner och surfplattor i vårt ändlösa skärmliv.

Hela installationen utgår från ett fotografi från 1883 som visar barn från kolbrytarbyn Skromberga som framför Den Bergtagna, en sagopjäs där en ungmö tvingas gifta sig med Bergakungen. Pjäsen delar sitt namn med en kort berättelse om kärlek med dödlig utgång, skriven av Victoria Benedictsson, en författare från Hörby, staden där det idag prospekteras på gruvdrift av vanadin.

Många delar av arbetet är symboliskt laddade. Vanadin, det prospekterade mineralet, som används i batterier som påstås behövas för övergången till en fossilfri framtid, är uppkallat efter gudinnan Vanadis (även kallad Freja), den nordiska gudinnan för skönhet och fruktbarhet, och i förläggningen kärlek. Nunnor sägs vara Guds brudar, om än svurna att inte reproducera, kan deras handlingar ses som ett sätt att bevara och skydda naturen, medan gudinnan för fruktbarhet och kärlek tvingas gifta sig med en underjordisk gruv- och dödsgud.

Med Kalle Brolins ord: ”Det är en dialog kring den kolonisering av kärlek och relationer som gruvindustrin i södra Sverige gjort, där det navigeras mellan olika historiska, tekniska och mytologiska dimensioner som om de vore ett landskap.”


Jag är osläcklig, 2021
HD video
Loop

En grupp på fem barn sänks ned i ett gruvschakt. Det enda ljuset i bilden kommer från stearinljusen de håller i händerna. Filmen loopas så att barnen sänks djupare och djupare ner i mörkret utan att nå en botten.

Till Stockholmsutställningen 1897 konstruerades en byggnad som kom att kallas Skånska gruvan, där Skånes stenkolsgruvor (och sockerbruk) visade upp sin verksamhet. I ett runt torn fanns en hisskonstruktion som simulerade nedstigning i en kolgruva, med schaktets väggar målade på rullande dukar. Bakgrunden i videon Jag är osläcklig är en digital rekonstruktion av väggarna i Skånska gruvan.

Till videon läser konstnären upp ett brev, skrivet av en man som deltog i en första strejk vid de skånska kolgruvorna. Efter strejken svartlistades han av gruvbolaget, och tvingades emigrera till Amerika för att hitta ett jobb. Väl där fick gruvarbetaren veta att hans fru, som stannat kvar i Sverige, var gravid med hans barn. Han skrev då ett brev till det ofödda barnet, för att förklara varför han var tvungen att lämna familjen. Brevet avslutas med en uppmaning till barnet, att tända “en osläcklig låga av hat till allt tyranni i världen”. Brevet skulle läsas upp för barnet på dess tioårsdag. I videon Jag är osläcklig ser vi hur barnet, vid elva års ålder, påbörjar sitt arbete i samma kolgruva som fadern arbetat i innan strejken.

D.O.P. / filmfotograf: Alex Germundsson
Medverkande: Lola Petersson, Majken Wetterstrand, Rosa Wetterstrand, Lisa Brolin, Li Germundsson


Jag är djup inlärning, 2021
Animerat fotografi

Ett animerat gruppfotografi föreställande barnen i en gruvby ca. 1890, då de skall spela upp en pjäs som heter Den bergtagna. Pjäsen bygger på en sägen om hur Kungen under berget tar sig en barnbrud, tvingar henne att leva resten av sitt liv under jord, och får henne att glömma världen därovan. Vi kan anta att några av dessa barn strax kommer att börja arbeta i samma gruva som sina fäder, och på ett sätt bli just bergtagna.

Efter en stund lägger vi märke till att personerna i fotot rör på blicken, ögonen blinkar, huvuden vänds lite försiktigt. Fotografiet har animerats med hjälp av en AI som med maskinell inlärning bygger ett neuralt nätverk för ansiktsigenkänning. Programmet populariseras som en app för animation av foton, men användandet av programmet bidrar samtidigt till alltmer exakta övervakningsprogram för identifiering av t.ex. deltagare i demonstrationer och strejker.

Samma foto förekommer också i videoinstallationen Jag är bergtagen.


Kalle Brolin arbetar med videoinstallation, text och performance. Hans verk har visats på ett antal internationella biennaler och konstutställningar. Han är medansvarig för Sunshine Socialist Cinema, en solcellsdriven utomhusbiograf. Han har främst skrivit för kultursidorna i Fria Tidningen, men har även medverkat i flera konsttidskrifter.

Hans senaste serieverk, om landskapet och kulturen vid kolgruvorna och sockerfabrikerna i södra Sverige, har ställts ut på Malmö konstmuseum och Moderna Museet i Stockholm. Dessa verk visas också på en långvarig turné med utställningar och visningar runt om i gruv- och sockerstäderna i Skåne. Verken har nyligen ingått i ett par akademiska forskningsprojekt.

Kalle Brolin har studerat vid Valands konsthögskola och Umeå Konsthögskola (MFA), 2004. Han har tillbringat flera år med att leva och arbeta som konstnär i städer som Buenos Aires, Istanbul, London, Berlin, Stockholm, Köpenhamn, Tallinn och Gdansk. Han är nu baserad i Malmö.

///////////////////////////////////////////////////////

I AM SPIRITED AWAY

Kalle Brolin

In Jag är bergtagen (I am Spirited Away), Kalle Brolin collects images and quotes, to give an account of the ecological impacts of mining the mineral Vanadin in Scania. The mineral is importan because it is used in batteries allegedly needed for a transition to a fossil free future. But the mineral is also complexly related to the social impact of smartphones and the possibilities that dating apps represent today. The installation also unearths the records of child labour brought to work in the coal mines of Skromberga in the 1890s, rendering visable the historical, technological, and mythical dimensions of the colonization of life, love and relationships perpetrated by the mining industries of Southern Sweden.


Jag är bergtagen (I am Spirited Away), 2020
Two-channel video installation
Duration: 24:51

Jag är bergtagen (I am Spirited Away) is a video installation about fossil-free economies, life cycle analysis, and tangled mythologies of love, fertility, and dating apps. The script produced for four scenes is staged in Scania, a region whose past is connected to coal mining in the 1800s and whose present is threatened by current prospects of excavation of the mineral vanadium.

The scenes are composed of interviews, choir songs, a dramatic collection of stories and images, a flow of data with no beginning or end, presented in what seems to be two giant smartphones. All this material has been shot vertically on different mobiles. All narration takes the form of texts tapped out on-screen. All portrait images are swiped left or right when they disappear, as if on a dating app; and similarly, other images are scrolled or zoomed by hand, in dynamics of viewing inspired by our constant looking to the screens of our phones.

The installation departs from a photograph that Brolin encountered during his research, depicting children from a coal-mining village performing a theatre play about the King under the Mountain who takes a child bride. The play that the kids were setting up in 1883 is called Bergtagen (Spirited away) and was written by Victoria Benedictsson, an author from Skåne who used to live in Hörby, where excavations for vanadium still occurring today.

The dark story of the play, in which spring is forced into marriage with the lord of the underground, unfolds in a series of entangled scenes connected to mining excavations in Scania today. One scene is about documentation that the coal mining company in the 1800 hundreds used children from Gothenburg and Stockholm as slave labor, with the intention of breeding stock of workers suitable for underground work. Another one is about the love and relationships of the mine staff being controlled and used by the mining company, and this is in connection with the dating apps used by young people in the former mining towns today. A third scene is about the life cycle analysis of mobile phones, which also includes the battery. Batteries can be made using the mineral vanadium, as well as a life cycle assessment for the dating app, to find out what raw materials and what type of energy is consumed in the production and years of use of this product—a sort of God of Love in today’s modern societies. And a fourth scene is about locating which of these materials are to be found in present-day Skåne, documenting what conflicts the mining of these minerals give rise to today. Like the nuns of a convent in south Skåne that are engaged in stopping various attempts at extraction in the area, from fracking of shale gases to mining companies looking for minerals.

All the elements in the installation are loaded with symbolism. For example, the mineral that’s about to be mined in Skåne is vanadium, which is allegedly used in batteries needed for a transition to a fossil-free future. This mineral, named after the goddess Vanadis, the Nordic goddess of fertility—also called Freja—is the God of love by extension. The nuns are said to be brides of God, albeit sworn to infertility. Yet, their protests can be seen as a way of protecting nature, the goddesses of fertility and love being forced into marriage with some smith god of mining and death, who lives underground. In Kalle Brolin’s words, “This installation is a dialogue about the colonization of love and relationships perpetrated by the mining industries in Southern Sweden, navigating its’ varied historical, technological and mythical dimensions as if it were a landscape”.


Jag är osläcklig (I am Unquenchable), 2021
HD video
Loop

A group of five children is lowered into a mine shaft. The only light in the picture comes from the candles they hold in their hands. The film loops so that the children sink deeper and deeper into the darkness without reaching a bottom.

For the 1897 Stockholm Exhibition, a building that came to be known as the Skåne Mine was constructed, showcasing the coal mines (and sugar mills) of Skåne. In a circular tower was an elevator structure that simulated a descent into a coal mine, with the shaft walls painted on rolling canvases. The background of the video Jag är osläcklig is a digital reconstruction of the walls of the Skåne mine.

To accompany the video, the artist reads a letter written by a man who participated in a first strike at the Skåne coal mine. After the strike, he was blacklisted by the mining company, and forced to emigrate to America to find a job. Once there, the miner found out that his wife, who had stayed in Sweden, was pregnant with his child. He then wrote a letter to the unborn child, explaining why he had to leave the family. The letter ends with an appeal to the child to light “an unquenchable flame of hatred for all tyranny in the world”. The letter was to be read to the child on his tenth birthday. In the video Jag är osläcklig, we see how the child, at the age of eleven, starts to work in the same coal mine where his father worked before the strike.

D.O.P. / cinematographer: Alex Germundsson
Participants: Lola Petersson, Majken Wetterstrand, Rosa Wetterstrand, Lisa Brolin, Li Germundsson


Jag är djup inlärning (I am Deep Learning), 2021
Animated photography

An animated group photograph depicts the children in a mining village approx. 1890, when they will perform a play called Den bergtagna. The play is based on a tale about how the King under the Mountain takes a child bride, forces her to live the rest of her life underground, and makes her forget the world above. We can assume that some of these children will soon start working in the same mine as their fathers and somehow become spirited away.

After a while, we notice some movement in the photo; the children blink their eyes, their heads turn a little gently. The photograph has been animated with the help of an AI that, with machine learning, builds a neural network for face recognition. The program is popularized as an app for the animation of photos, but the use of the program also contributes to increasingly accurate monitoring programs for the identification, for example, of participants in demonstrations and strikes.

The same photo also appears in the video installation Jag är bergtagen.


Kalle Brolin is a Swedish artist and a writer working with video installation and performance. His works have been shown in several international biennales and art exhibitions. He’s co-runner of the Sunshine Socialist Cinema, an outdoor solar-powered cinema. He has written mainly for the culture pages in the newspaper Fria Tidningen but has also contributed to several art magazines.

His latest series on the landscape and culture of the coal mines and sugar factories in southern Sweden has been exhibited at Malmö Art Museum and Moderna Museet in Stockholm. These works are also shown on a long-running tour of exhibitions and screenings around Scania’s mining and sugar towns. In addition, the works have recently been included in a couple of academic research projects.

Kalle Brolin graduated with an MA in Fine Arts from Umeå Art Academy in 2004. He has spent several years living and working as an artist in cities like Buenos Aires, Istanbul, London, Berlin, Stockholm, Copenhagen, Tallinn, and Gdansk. He is now based in Malmö.

 

BILDGALLERI:
(Foto Hans Granqvist)